1. Overeenkomst

1.1 Door het plaatsen van een bestelling op de website www.meatingpoint.be accepteert u het aanbod van Meatingpoint die levert in een straal van 15 km.. In voorkomend geval, betalingen die via de website worden gedaan aan Meatingpoint – Eslila bv. (zie nº 4 hieronder).

1.2 In verband met de bederfelijkheid van de bestelde producten, kan u geen herroepingsrecht uitoefenen. Uw bestelling kan niet worden geannuleerd.

1.3 In het kader van deze overeenkomst worden er door Meatingpoint.be persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.4 Meatingpoint.be zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

  1. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. De bijgerechten (dat wil zeggen de gerechten die onder deze benaming dat in de menu op de website zijn uiteengezet zowel als de desserts) worden alleen bezorgd in combinatie met een broodjes, een pizza of een salade naar keuze. 

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op www.Meatingpoint.be.

2.3 Bij afhaal wordt een korting op de pizzaprijs verleend. Tenzij anders vermeld zijn eventuele (promotionele) acties niet geldig in combinatie met de afhaalkorting.

2.4 Alhoewel er naar gestreeft wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.5 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

  1. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties (zoals kortingsvouchers, kortingscodes en andere acties) dienen onvermijdbaar tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kunnen Meatingpoint.be en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties. 

3.2 Meatingpoint.be en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken. In een dergelijk geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld vóór de bevestiging van uw bestelling.

  1. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.meatingpoint.be. Indien de on-line betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

  1. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.meatingpoint.be en de aangeboden producten, inclusief verpakking en het reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij Meatingpoint.be, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in België of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.meatingpoint.be en/of de geleverde producten, inclusief verpakking en het reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en/of producten, inclusief verpakking en het reclamemateriaal, aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Meatingpoint.be, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Meatingpoint.be wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Meatingpoint.be voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Meatingpoint.be en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 6.1 tot en met 6.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Meatingpoint.be en haar franchisenemers.

  1. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Meatingpoint.be en haar franchisenemers en u worden beheerst door Belgisch recht en zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van België.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be/nl. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.